Film index

Cold Mountain I 15: O... I:\IIllIIIII} \lIIIglIClIII. l'S/RnIIIIIIIIII. ZINISI JIIIlc l.II\I. NIL‘IIII' KIIIIIIIIII. RCIICL‘ [I‘ll\\ L'jJI‘I'. \IIIIIlII‘ l’nI'IIIIIIII. l’IIIle Se} IIInIII' llnIlIIIIIII. (iImIIIIIII RIhIxI. lII’I‘IIIlIIII (Ilccxnn. 152mm. :\IIllIIHI} \lIIIgIII'IIII‘x ()xI‘III' gII/IIII: IIIIIIpIIIIInII nI (’IIIII‘II'x lira/INN [II‘PIIIIII'

llU\ Cl. (iI’III‘I'Il/ I'I’II’IIH'.

The Count of Monte Cristo II’( II C. IKI‘HII Rc_\IIn|le. l'S. IIIIIZI JIIIIICx (lino/cl. (III) l’I‘IIII‘I‘. RII‘lIIII'Il llIII'I'Ix. lRIIIIIII. l’IIIIIIl lllIIIlI‘l'll xIIIIthIIII‘klI‘I; III/III/llll'Q/l I'I/m (I'm/II.

0 Crazy English Il’(Il oooo l/lizllig \‘IIIIII. ('IIIIIII. I‘NUI UZIIIIII. :\ IIm III‘nppIIIg IincIIIIII-IIIIII'} IIIInIII l.I YIIIIg. \\llI‘ Illlt‘llilih In IIII‘I‘L‘IIxc (‘llllltNC ll'IIIlL‘ IIIIIl I‘\|\IIl'l ('lIIIIIWI‘ (lllllll'L' In lllC IIIIIIII \xnI'IIl lli;ll'l\L‘l\ h} II‘III‘IIIIII; lziIglIxII In IIII'gI‘ IIIIIlIInI'IIIIII gi'nupx. YIIIIg'x IIInII\IIIInIIII| I'IIIIII'x IIIII} IIIIw _\nII IlIIIIkIIIg nI ‘l'nIII (‘I‘IIIxI' III .llIIu/In/III. l‘lll lIIx xucccxx Ix IIInII‘ (Ullllt‘k‘lk‘tl In (’lIIIIII'x npcII III'IIIx III‘PI'UIKII In llL'\\ I‘IIII‘I'pI'IxI' I‘IIIIIII'I'. llIlIII'InIIx IIIIII II l‘ll xI‘III'I l’III‘I nI lliI‘ lilchI'Ic SlIIIIlIm x. (Il;l\:_‘U\\ 'x :lltl ()\I‘I‘xL‘;Ix (.lllllLNC l‘IlIII l‘cxIIxIII. Su- pI‘I-\II-\\ pIIgI‘ 22. (III. (i/IHQIIII.

The Cremaster Cycle: Part Four

I ISI 0.... (\lIIIIlIcu BIII'III‘}. l‘S. I‘NSI .\l;lllllL'\\ BIIIIII‘). ~13IIIIII. (‘rI'nIIIIII'I' J IIllcchll} UllL‘l\ up llIL‘ III‘gIIIIIIIIg nl .\l;IIIlIc\\ lIIII‘III‘) 'x hi/III'I‘I‘ IIIIII l‘l'llllulll II\IIIII gIII'IlI‘ xI‘I'ch nI IIlIIIx. ll lIIIx h} I'III' Ihc IIIan lIIII'III' IIIIII I'Iix) In lnllmx lllllL' llliI‘ IIx II IIwaIIgIIII‘x IlII' IIIIInII III-IHI'I‘II III}IlInln3_'_\ IIIIIl IL‘I‘IIIIIIlIIg}. (I II. (i/Ing'uu.

The Cremaster Cycle: Part One

I ISI .0. I.\l;IIIlII-\I BIIIIII‘}. l’S. I‘NIII \lIII‘II l)nI1IIIIIIIInII. (II‘IIIIIIII BnIII‘IlnII SIIIIIII. KIIIIIII'I'II ('I'cpI'IIII. \IIIII Knlm. .lcxxII‘II SIII‘IXInnIl (‘I'I IIIIIIII r / gclx I'IglII In IIII‘ IIIII_\ gull} nI I'cpI‘nIlIIcIInII. l)cprIc lk‘lll“: I [\L‘I'H‘Ixc lIleL‘ IIII llII‘ I‘HUx' llllxli) liL‘l‘lxI‘lI‘} \l_\lC IIIIIxII‘III II III\I-xIIgIIII~x IIII-IIII-x nl IIII'III IIIIII lI'I‘IIlII}. BIII'III'} ’x IlI'IIII'IIIcII \ II'\\ III IIII' \\IIl'lIl Ix III‘IIIIIll} II lnI III III” I'pr't‘IIIll} ll \VIII'lInI. (iI'chIImII). \lI'kIIx. SIIIm III BI'IIklIIIgI- ill't‘ IIIIIIIIII; )nIII' liCl'IK‘\. .'\llIl II'I'x IIII'I' II. lliI‘} xlInulIl hc. ('I II. (i/Inz'nn.

The Cremaster Cycle: Part Three

I 1%.... I_\lIIII|II-\\ lIIII'III‘}. l‘S. IIIIL‘I RII'lIIII‘II SI‘I'I'II. \lIIIIIII‘II BIII'III‘). .'\llllk'k‘ \lIIIlIIIx. l’IIul BI‘IIII). 'IL‘I'I'} (IIIII‘prI'. I“)IIIIII. llle Ix IIII' kc} lIlIII III IlIIx IlI\ IIII'I} IIIIIIl \L'l'IC\ nI IIIxIIIlIIIIInII IIIIIIx: pIII'I gIIIIggxII'I' IIIIII. pIII'I InIIIhII' pII‘. ('I'I'nIInII'r .I' I‘\p|IIIIIx IIx llillL‘ll IIx II lIIIlI'x. .\ IIIIIxII'IpIcI‘I‘ III II kind. (.(..I. (i/IMQIIII.

G Culloden I 1%.... Il’I'II'I‘ \\'IIIkIIIx. l‘l\'. l‘Ht‘ll " KIIIIIII \VIIIIIIIIx' lII'xI lull lI‘IIgIII pIcI‘c InI' Iclm IxInII \\;l\ IIII IIII;‘IIIpI In IIIIII II pI'I'InIl I'nIII'lII‘I III lllL' IIIIIIIIII‘I' nl II [H'L‘\Clil IlII} III'IIxI'ccl. IIIIIl nII lllL‘ xpnI IIIII‘I'\ II-\\ x l‘lL'lltl \\ IIlI IIII IIIIpIIxxInIII‘Il IIIIIl \‘IilllllilllL'Il \‘IIIIIIIII‘lllIIl'), l’III'I nI 5/5” ch'I-I'IIIngx nI I’Iw nI [lit 5“ hth SgnIIleI IIIIIIx I‘\I'I' IIIIIIII‘.

(il' l. (i/IIIQIIII. Ill/ll/IUIHI. Ill/III/HII'QIII Daleks - Invasion Earth 2150 AD Il‘I I(inI'IlnII l-'lI'III}II3;. l'K. l‘HInI NIIIIIII. 'l‘hc gI'I‘III ('IleIIIIg: Ix 1h “1m IIx IlII' l).IlL‘l\\ IIIIleI' IIII'I‘I‘} III'Il nII nIII' pl.IIII'I. ('IIcI‘k nIII IlII' I'I‘IIIIII'RIIIIII' xlInIx III II I'IIIIII'Il l,nIIIlnII. llIIkI'} lllli. (Iii. (i/IHQIIII.

Dazed and Confused I Im .00.

orange”

GLASGOW AND EDINBURGH EVENYS GUIDE

28THE LIST.. " ‘Irt .' .'.

lle'llill'Il l.lllI\l;IlCl'. l'S. I‘NII \VIII‘.‘ \VIggIIIx. .lIIxnII |,nIIIlnII. Rnr} ('ncIII'IIIII‘. USIIIIII. 'l'lIc IIIxI IIII} nI IIIc I‘IT‘II lCl'III lIIl' II hunch III [‘8 xI'lIIIIIlkIle. and. Mr \IIIIIL'. II‘x IIIIII' In IIII‘I' lllL‘ IIIIIIIIIInII IIIIIIIIIIIIIIIIIIx IIx IlII‘) IIInw lI'nIII IIIIIInI‘ In xI-IIInI' high. linklIIII-I' IIIIIIIIIInIIx IlIc lIIIInII~pIIxxIIIg IIIII'I'IIIIw xI} Ic nl lIIx xI'IIIIIIIIl unrk. S/III AI 1'. IIIIII \lIII\\\I_Ii;I\lL‘I'llll \lxlll IIx lIc \II'Incx InchlIcr II llllllllllIIlL' nI pInI xII'IIIIIIx II III .-lnII'rII IIII (;/'Il//lll. ('nn III. (II/III U. [CI/III/IIII’L'II.

Donnie Darko I ISI .00. lRlL'liill'Il KC”). [8. ZINL‘I JIIkI‘ (I}llI‘IIlIIIII|. l)rc\\ BIII'I'}IIIan-. l’IIII'II‘lx S\\II_\ II'. llIiIIIIII. Kcllyx (lt'l‘lll II'IIIIII'I' Ix II IIII‘xIIII‘I'IxIII; xI'IcIIu‘ lIt‘llIill IIIhlc IIIIII pIleII-x lllL‘ I‘nnu'pl nl \‘llit‘llidllt‘ lllilL‘ II‘IIwI IIIIn II \Ihnlc IIC“ Illlllt‘lhlUIlI lIx xnIIIIIIIIIIlIIIlIIIII II‘I'IIIIgc pI‘nIIIgnIIIxI \Ct'llh In xlip IIIIn II pIII'IIllI'l IIIII\I'I'xI‘. \IIII‘I'I' II gIIIIII IlL‘lllUlllL' I‘IIlIlIII (Illlt'tl l‘I‘IIIIk [H'IK‘IIIIIIh IlIIII Ihc \InrlIl \IIII I'IIII III IN IlII) x. (I IInIII'x. ~12 IIIIIIlIlC\ IIIIII II xct'nIIIIx. SCI III l‘).\‘.\'. IlIIx gcnrc thIIlIIIg IIIIII Ix IInI nIIl_\ .III IIIII'IgIIIIIg IIII‘IlllIIllIill nII lllilt‘ II'Ile and II Ilccpl} IlIxIIII'hIIIg lInI'I‘nI' IIIn\ lL'. II Ix IIIxn II JnlIII llllglIL‘x-xl) lL' I‘nIIIIIIg nI-Iigc IIIn\ II' IIIIII II lIIIII‘lI I‘nIIIIc xIIIII'I' nII RI‘IigIIIIIII' gi'ccd. IIIIlI\ IIlIIIIlIxIII IIIIII ('lII'IxIIIIII lIIIIIlIIIIIcIIIIIlIxIII. ()III'UII. III/III/mru/I.

0 Durian Durian I IS» .00 II-I'IIII ('lIIIII. llnIIg: KIIII_L'. IIIIIIII ()III llIIIlII. .\lIIk \IIII l'IlliI llIIIIIIII. ’I'III' I)III‘IIIII nl lllL‘ llllk‘ Ix II \I'I'} xuch. I‘liUl'lIlUlhl) III‘In) II‘IIII IIIIII nIIc

Ewan McGregor waves goodbye to truth in Tim Burton’s Big Fish

I‘IIIII‘IIL‘II'I' Ilcxcrihcx IIx ‘xIIIcIIIIIg nl pnn'. l'xI'Il III‘I'I' III II IIIIIgI‘IIIIIIII) x_\IIIhnlIc \\II_\. IIIIII Ilen In Iic IIIchIIcr xnIIIc IIIII'I'IIIIw IlII'L'IIle. (‘IIIIII'x IIIIIIII pnIIII nI Incux Ix \\lll1 II _\nIIIII_' \InIIIcII ll'IllIi SIII'II/I'II \\liIi hccnIIICx II \I'I') xIIcccxxl'IIl pI'anIIuIc III llnIIg KnIIg. :\ \I‘lixllIH‘ Illltl gL‘III‘I'IIll) \lll‘llI‘ lUle III llIC IIII} In Il;l_\ lllL' nl pI'anIIIIIInII IIIIII IIx pI‘I'IIII'IIIIIIg IIIIL‘I' I‘llch l’III‘l nl lilI‘I‘lI'IL‘ SlIIIIlnux. (IlIngIm ‘x ZIIII ()M‘I‘xI'IIx (.llllltWt' l'IlIII l'I‘\lI\IIl. SI‘C Pl'kW IL‘\\ DISC 3:. [II-(1 (I/IIwIIII.

8 Women I ISI 0... Il‘I‘IIIII‘nIx ()/nn. l'l'IIIIL'L'. IUUI I IIHIIIIII. .\ I‘lIIxx} I‘IIxI nl l'I'I'III‘II IlI\IIx Including; (‘IIIIII'I'IIII' l)I'IIcu\c IIIIII lxIIhcllc llIIppI'I‘I IIIIII lllL‘lll\t'l\C\ I'IIIhI'nIII'Il III II IIIIII'Ilcr III}xIcI'_\ III IIII' l'I‘I'IIclI I‘nIIIIII') \lIlL‘. \VIIII‘II nI IlII'xc glIIIIInI'nIIx \InIIII‘II Ix gIIIII} 2’ l’III'I IlllI\I(IIl. pIII'I \\llIIIlllIilill “Illl pII-III} nI lIIII‘lIIIchx. “ll IIIIII |II\ Ixh llllL‘l'}. I'fIlIII/Iurg/I I-I/m (in/III.

G Elephant I ISI 0... I( iux \IIII SIIIII, l'S. ZIIIBI .v\lc\ l’I‘an. liI'Ic Dculcn. .lnIIII RnhIIIxnII. liIIIIx .\lc('nIIIIcll. JnI'IIIIzI III) lnI‘. XIIIIIII. Scc II'IIIIII'I' pIIgc l2 IIIIIl I'I‘\ Iv“ pIIgc 2-1. SI'II'I’II'I/ I'I'II'IIH'.

Elf I l’(iI .0. IJnII l"II\I'I'IIII. l'S. ZINHI \VIII l‘cI‘I'cll. .lIIIIII‘x (‘IIIIIL liIluIII'Il .'\\IIL'I'. WIIIIIII. lIIIIlIl} ll'I‘I'I'L‘lll Ix II III}; lill \IlIn. IlInIIgII III‘II'pIL'Il III lle lil\ leI cnIIIIIIuIIII} III lllL‘ \nI'III l’nlc. IIIIIIIIIgI‘x In \II‘I'IIII ll;l\I)L‘ nII II IIIIII} IIIIxIx. I‘m! up IIIIII I‘nIIIIIxI'Il II} lIIx I'lIIII'gI‘. l’IIpII lill (Huh \I'\\|IIII'II chIle IIIIII In lllL‘ ['8 III \I‘III'L‘li nI lIIx lI'lIL‘ IIchIIII}. llIIIII‘InIIx IIIIIl pIII'I'IlI‘

To order a FREE copy of the 50 Best Scottish Films of All Time - log onto www.list.co.uk

By texting the word VOTE and the name of your favourite Scottish film to 82888, you will be entered in a competition to win big prizes including a VIP weekend to London!

Texts charged at your network rate. Terms 8. Conditions apply.

\‘lllt'lltlk' u‘IIIIII‘Il} lI'IIIII llII‘ \IIII' III XIII/IL'I'IN Xv/I'I’II'I/ I‘I’II’Ilu’.

The Emperor’s New Clothes mm 0.. I.-\|IIII 'I'IIIInI'. l I\'xlIII|)/(II‘I'IIIIIII}. IIIIII I lIIII llnlIII. llII-II lliI‘ilc. 'I'IIII \lclIIIIcI‘II). NIgI'I 'l‘crr}. Hugh linIIIIIwIllI'. III—7min. Scc IIIII'I'uI'II IIIIII I‘I-x II'u pIIgc 2 F (.(K I. liI/lll/Hll'fl/I. (111.. (i/IHQIIII.

Etre Et Avoir (To Be and to Have) Il‘I O... I.\'II'nlIIx l’IIIlIIII'I'I. l’I‘IIIII‘c. ZINIZI (II-nl'gc l.I‘l‘I'/. III-IIIIIII. l’IIIIIlII'I‘I‘x IIIII‘IIIIII‘IIIIII'II‘x III‘I' “Cll I‘I'I‘ngiIIxI'Il InI IIIIIIIIIgIIIg In Ctllldl IlIc I'IIInIInIIIII III‘leI IInI'IIIIIII} pI'IIIlIIcI-Il IlII‘nuglI gI'IIIII III'IInII. and mix IIIIII Ix cnIIxIIlI‘I'I'Il lIIx IIIan xIII'I‘I‘xxIIII In IIIIII'. lIII\ In; pI'I‘IIIII-I‘I‘Il III lull‘l: III “I IIIII/ In IIIIII' IlIIClllllClih UllL‘ _\I‘III' .II (Icnigw |.an'/'x nIII' I'nnIII \k'llUIll lIthI‘ III lllL' I'L‘IIIIIII' ILIII} IIII'IIIIIIg IcyInII nl .'\ll\L'l"‘_‘llC, (II/III II. IzI/III/Iuru/I.

0 Father and Son Il’(II ly\llI‘lI l'IilljJ. llnIIg Knng. 1‘le I III \gnr (liming. llllll}: (’lIII. Slick l.III, ()(Illilli. .-\III'II l'nng'x IIgIII III‘III‘II‘II IIIIInlIInngIpII) nl lIIx )IIIIIIg IIII‘ ginning up III II xIIIIIH IImn IIL‘III' llnIIg: Knng. l'IIxI'IIIIIII'Il It} lllk‘ IIIIIgic nI I'IIII-IIIII. lIc IlI'cIIIIIx nI I‘II‘IIIIIIg IIIIIIx. ;If_';llli\l IIII‘ \\l\llL’\ nl lIIx IIIIIIInI'IIIII'IIIII IIIIIII'I. \IlIn \\.llil\ IIIIII In clinnxc II IIInIc pI'III'III'IIl I‘nIIIxI- III lllt'I l’III'I nl lllL' lilI'I‘II'II‘ SIIIIIlIm x. (IIIngIm 'x IIIII ()u‘I‘xI‘IIx (‘lIIIII'xI‘ l'lllli l‘t'\ll\;ll. SI'I‘ pI'I‘\ IL'\\ pIigI‘ 32. ('( Fl. (I‘IIIIunII.

0 Fifteen (Shiwu) I 1m .00

IRn} xInII lull. SIIIgIIpnI‘I'. IIIIHI \lI-IHII (’III‘II. SlIIIIIII lIIII. UHIIIIII l)II‘I\'InI Rn) xInII 'l‘IIII IIIInI‘IIIx IIx III IIII‘ III‘gIIIIIIIIg nI IIIx IIIn\ II' IIIIII III' xcl nIII In IIIIlec II IIIIII IIlInIII II‘I'IIIIgI‘ hn}x III SIIIgIIpnI'I'. l‘lll III lllL‘ pI'nI‘I-xx I'I'I‘nIII‘Ichl lIIIIi\L‘ll ‘\\IIlI II pIII'I nI III} xI'll IlIIII \\;l\ InI'gnIII‘II’. 'l'IInIIglI IIII'I‘I'K lII.I)l‘I‘ IIInI‘I‘ ulcwi‘ncxx III IlII' lL't‘lllllIIllI‘ lIIIIli I'I‘IIIIII'I‘II. IIII‘ IlIII'I'InI' II‘I'nI'x III nII lllL' I'IIxIIIII l‘Ul'L‘IlIIlll nI lL'L'll I‘\IxII-III'I' \IIII'II' pII'II‘IIIg. lIIllIIIIIII}: IIIIII IIII‘IIxIII‘IIIg; IIII‘k \l/t‘ pIIxx InI .I lllL'. l’III‘I nl lulu‘lrit‘ SIIIIIlnu x. (Il.Ix3_'n\\ 'x IIIII ()wrchIx (‘lIIIchI' l’lllli l'I'xII\.Il_ SI‘I‘ pI‘I‘HI‘u pay 33, (ll /. (IlIlVJIHL

Fight Club I 1M 0... Il).I\ III I'IIII‘III'I‘. l-S. l‘)‘)‘}l lll'IIIl l’lll. l'.Il \III'IIIII. llI'lI‘IIII linIIIIIIIII ('III'II'I. IISIIIIII XIIIxI‘IIIIIIII} Ix III .I IIII'xx .IIIIl I‘nIIxIIIIII‘IIxIII Ix In l‘lIIlllI'. \lI'II lI;I\I' l‘L‘I‘IIIIII' IlIIt'IlL‘ \III‘I‘IIIIIIIx III lIlI' III'I‘nI'IlIIII; In I'm/II (‘lII/I. l'IIII‘lII‘I ‘x \‘IilllI'IRCHIIIl IIIIIIpIIIIInII nI (‘IIIII'k l’IIlIIIIIIIIle'x IInwl lll IcI‘klI‘xx I'I'xpnIIxI‘ In IlIIx lIllC IIII‘IIIII‘III I'I‘IIIIII) lli.ll.ll\L‘. \nI'InII'x IlnI‘Ilc pr'I‘IIIInI‘ II'IIIIIx up \\ llli l’lll.\ IIIIxI'lIII‘\nIIx l) lcr l)lllIlI‘ll In lIII‘IIl .III .II‘I'II.I InI' IIIL‘II In lII‘III I‘III'II nIlII'I In .I pulp and IlIIIx I‘I‘I‘nIIIII'I'I \\llli IlII' \InI'lIl lI'x lill .IIIII IIIIxx. lIIII I'IInuglI nl lllL‘ pIIIII'III'x I‘nIIIII'I‘I In xI.II'IlI‘ L‘H‘II llII‘ IIIIle IlIII'IlI' Hi \ II‘\\ L'l\. I (II- ('I/II'IIIIII. IxI/III/IIIIg/I,

Finding Nemo Il I C... I.\IIIIII‘\\ SIIIIIInII/lI‘I‘ lillxl'lt‘li. l'S. IINHI \nII'I‘x nI Alix-II lii'nnlxx. IzllI'II l)t'(lL'llClC\. .\lI-\.IIIIII-I (InIIlIl. \VIIII'III l).IInI'. BIIIII (IIII'lt‘ll. \HIxnII JIIIIIII‘}. IIIIIIIIIII. l’I\.II“x IIIII-xl IIn\I III.” II Ix llL‘L' II‘nIII IlII‘ IIIIIlII‘I‘IIII nI l)IxIII‘} Ix IIII' III'IIglIIIIIl IIIII' nl II lIIIII' IleI and IIIx IIIIIIII) 'x .IIII'IIIpIx In IIIIII lIIIII \\llL'lI III' gI'Ix xI'nan‘II nIII nI IIII‘ \IIIII'I h} .I lIIIIIIIIII, ('lI‘wI. IIIIIII_\ IIIIII III-III‘I IIIIIII I/II lIII/I \It IIIIIIII/ I IIle I,

XII r (I IIIIII'\ (-IIII HIII. IzI/I/I/Iiu'gii.

Scogtfishfilms