. A a ., . .1 . . . a, . .. . . . IiLfIllklIlaQi v , . . .. 3.05:: ., . 3‘1? (Va . §3,i|ua§.&t\ \J37\; ‘3‘ y Quafa‘l‘ ....C.\ ‘39) n XVI.‘ v

H”?

2’ ar‘.

:ng f0

EDINBURGH

2—16 Dec 7999 THELIST151