' I _’;'.’r

I Ulllilllj , '

\\\\ \ __ I I J -\\‘ \ffi‘ '.

,5"; l , :2 A 4n 23$

t 3&-

f .3“ ,'

Goldie Hown on infidelity - Ben Elton on stand up - Douglas Gordon on the Turner Prize