l’l l()’l‘() JliSSll: ANN MA'Ii'I’l ll lV

l’l'ARAN I

Tim Cluaineag ann an iomall sleibh far an ith na féidh lus biolaire;

’na taobh stiil uisge mlior reidh, t‘uaran leugach cuimir ann.

Airlathathz‘iinig mile m’ ghaol

gu tanbh 21’ chaochain iomallaich, chrom i h-aodzmn sins ri bliruaich

’s cha robh :1 thuar lhein tuilleadh air.

Riiinig mi 21’ chluaincag chein

a rithist liom them iomztdli uair,

agus nuair choimhcad mi ’san t-srt‘ilaich cha robh zlch gniiis re m’ ulaidh innt’.

Ach hha n21 glinn is izul 21’ {albh

is call)h nam liezinn gun lhuireach rium, chit robh :1 clu )ltas air n21 leihhtcan gum {acas m’ cudail ulaidhc.

A SPRING

/l I I/Jrfar edge of}! moan/din I/mw 1'5 agre‘rn noo/c 21'/.l(’f(’ f/n’ deer ml 12 WIN—(r655.

in in ride (1 ‘grm/ Mira/fled (j)? o f u 'a/H‘,

a r/Jzzpo/)'_/'€2w/—Ma rpring.

()ne do)' I (an/c 2277/1 na- Mir

to f/)(’ ride off/n) rwno/r brook.

5/18 bent bar [lead down to if; brink and it did not /ook l/m ran/e dgain.

I rear/Jed l/m dir/an/ /1'///("gr(’(’n

man} a time ({gain, (done

and when I looked in/o {/28 ru'ir/z'ng 22’(1/(’I‘

More 22715 in if on_/;' //1(> 1m of In} lrmrm‘c—lroz'r’.

1511/ {/22 ‘g/enr 22 we going (121 n; and Mr pi/[arcd moan/(11m were no/ waning/or we: [/18 /Ji//.r did not look

a; I)_/}' chanced-on Irony/(re I'Jad [men Jean.

SORLEY MACLEAN is 75 next month. This event will be celebrated on Scottish Television in English and in Gaelic, every night throughout October.