Ninth-III} nI .\Il1\IL'.IIICPI;I'\ thpIuI'tw IIIt' pi-I't'uxxlnnlxl‘x (ICICI'IIIIIIL’II IL'IlIM’lI In ICI (IL'IIIIIL'\\ \IillltI III IIcI‘ \\;I_\.

Moby Dick Inc I: i\' “MI I i Jinn Inc 7pm; \Vt-II IIIIIPIII & "pin, L5

I l; {SIIL ( it-I‘IIIIIII} \ 'I III‘IIII't' 'I I'Iclm t'I'k pchum iI lllll\lL’;II I'cIt'IIIIIj: nI IIcI‘IIIiIII \Ii'h IIIc'x L'I£l\\IL' llir\L'I. SIIIIIIbIt' lnI' t'IIIIIIIt'II nut-II nwr Ii-II .IIIII IIIL'II' Igunilit-x.

King Matt 'I III! II Sal I i Jun, ~pIII; Sal 1pm. U W ‘51)). IV} 'I'IIc;IIIt'\ \II(I\\ lnI' cIIIIIIII'II nut-II k'ljJIII and mu. :IIIIIIII :I Iin} t‘gilli'II \IuII \\IIH IIII\I\ Ik'llljJ king; IxII'I ;I|I IIL' llIlinJlIlt'iI. St-c prm Icu nII KI(I\ pauc,

Glasgow Dance

GILMOREHILLGTZ

‘) I'IIIwI'xII} \wnuc. HI) 5532. Allsorts Dance Company and Friends Inc I: .IuIL h’pIIL l H L 'I'III- duncc IInupc pit-\I'III le lulcxl \xnr'k I'IIIII'cngI'upIIciI It} .\I;I\IIIc |<;IIIInII. ilIUlI“..'\IIIC pcI‘InI‘IIIuIIt't'x II'nIII dunn- \IIIIIcnI\ .II .\IllIIL'\I.'|lIII ('nIIcuc.

Alma Flamenca 11m 11 Sin I(r.IllIl. TIRIIPIII. t' I 3.50 1 BL I'cIIpi‘ I)k' .\I§_'chI;I\ I'L'Illl'll\ \\III1 IlI\ I'Igunt‘nt'n pI‘I'InI'IIIcI'x. IIHI\ILIIQIII\RIII1IiIIlIIL'L'I‘NIIUIII (IIIII/ illliI ( iI';III.‘III;I.

THEATRE ROYAL

382 Ilnpc SII'I'cI. 332 ‘Illllll. II’. H. \\(‘. \\I\|

Jaleo ‘I’IIu T & I'I‘I .\' .IIIII. ".ISpIII.

IN t | 5. NW ;I\\;Inl \\ Inning: lIuIIIcIIi'n IInIIpt' I'i‘Illl'll In SI‘nIIuIIII \\IIII Illlll'L‘ Iici‘} j_'llll.'ll' pI;I_\ my. hand clapping. \nng: ;IIIII (IQIIIK'C‘ II _\nu‘\c nmcr mpcr'II'IIt‘t'il lIk‘ Pil\\IUII ;IIIII cIIcI'g} nI I'I;IIIIcnt'n iI;IIlL'L‘. IIII\ SLW IIIC IXIM‘iI UIIII‘II :Il'i‘ lIik‘ InII\\ In \L'L‘ II _\nu’\t' \\ IIIIL‘\\L‘II IIIUIII III-Inrt' IIIL‘II }nII‘|I kiln“ IIn\\ gnnil IIIL'}

Edinburgh Drama

FESTIVAL THEATRE

I3 3‘) \IK'UIMIII Sll'k‘i‘l. 53‘) (IIIIIII. III. \\‘( '. \\’.-\l

Anything Goes l'IIIII Sat ‘) .Illll. 7.30pm I'I‘IIu ik Sal Inul 2.3(lpIIII.

UL [22.50 I I5 L'I‘ISIIL Slugt' :IIIII \IIIuII \t‘I'chI \I;II\\;II'I (IcIIIIIIu (‘Imcn and Rural \IIII‘ .InII;II|I;III .\InI'I‘I\ \Icp niIlinuI'II

IIIL' SS .‘\llIL‘l’It‘;IlI InI' II1l\ I’.( i. \\'nIIcIInu\c/(‘nlt' I’nI‘It‘I' IIIIhIt'uI. It'quI‘III; Inp \IInu IIIIIL'\ \ut‘II il\ 'Ynu'rc IIII' Inn and ‘I (it'I .\ Kick ()III ()I \nu‘.

NETHERBOW ARTS CENTRE

~13 ~15 IIlfJIl SII‘i'cI. 550 95‘” Sol". |\\('. \\'.\|

The Guid Sisters I'l'l X Sal In .IIIII IIInI Sun ML 7 “Wm. to l U I, ('nIIIIIInII I'nI‘t't' ('nIIIIIIuIIII} ‘I‘IItuIII'c pt'I'InI‘III \Ilt'IICI 'I'I'I'IIIIIIu} \ Itluck t‘nIIIt'IIy .\ IIII III ()uchct'. IIII\ St'nlx Il'illl\I;lIlUll II} IIIII I'IIIIIIu} illlII .\I;II‘IIII IInuIIIuII IL'II\ nl ;I \\UIII;III \\IIH

\\ lll\ IIIUll\illikI\ nl (II'L‘L'II SIIIcIII \I;IIIIp\ In II'mIc Ill InI' IInIIwIInIII III-III» I’Im mu (III I'l'l X and Sal ‘) .IIIIII'. :III Iit‘kclx [I

The Fisherman’s Moon and Peasants Inc I0 .Iun. “.KllpIII Ur I Hi. IiIIIIIIIngII illltI I)lllII‘;ll' YnuIII ('nIInginicx pit-win IIlI\ (IUIII‘IL' I‘III nI nnc ;It'I pI;I_\ \.

A Swansong ‘l‘lIII 3| Sui 23 Ill”. "Lillpni. I H l. ‘I'IImII‘c ;\|I\;I;IIIpI'\ .\\IIIII I.cI\III'c ('nIIIpuII} pI'cchII \\II;II IIIC_\ III'xt‘I'IIw ;I\ ‘;I \\\;Ill\illlj_' IIIt'IIIc} nI t‘luxxlt' \Il'illllih“

Ramage goes radge: John Ramage in Mince at Dundee Rep

PLAYHOUSE

IN (Il't'i‘lhliIt' I’Iilx'i‘. “5"” “(III I-IlI. III. \\('. \\.\|

The Meatloaf Story I'll .\ .lun. NpIII. L'IIISII (I *5”. \IiIxItuI InuI'IIt'} ;I|nII§_' IIlk' Int'k} I'nIIII In t'II;III \utu‘xx \\;I|I\cII II} \II' \I;II'\ III Icc .\II;I}. IIll\ \ut‘II ;l\ 'IIuI ()III ()I IchI' IIIIKI 'I‘II I)n .\II_\IIIIII;_' I‘Hl Inn“ plump nIII IIIC ;It‘IInII. ;IIIII Iiml nl iIII IIIC pcI‘lnI'IIII‘I \ ;I I'cul IlcuiI l'IIIjJL'I' InI‘ In;II.

Shaolin Monks: Wheel Of Life I'l'l I5 ,IuIi. NpIIL L'INSII .\II\III3_' IIIxInI‘} \\IIII \Iunning IIipru} \ nI III;IIII;II ;II'I\. Ilic IllHllIx\ ICII IIII'II‘ \InI‘y

The Hobbit Inc I” Sul 33 Ill”. ".Sllpni I\\\‘(I i\ 'I'Iiu III;II 3pm; Sal III;II

2. Wme L“ US It‘nnt'x ;l\;IlI;II\ICI. \\'II|I /.nn/ ()1 /'/II' I'i’III;'\ \HIIII In lw I‘I‘It'nxt‘iI nII IIIc hi3; \t‘I‘t‘t'II. .I.I\’.|\’. 'I'nIkcIII‘x IIL‘\CI I‘L‘L‘II IIIUI'L‘ III \ngllt‘. ‘I'Illx ncu \I;Ij_‘t‘ ;III;IpI;IIInII III III\ nIIIcI' I-IIIIIII'IIIgI} cpit' \xnr‘k. I'ln' IIn/I/III pI'nIIIN‘x \IlllIlIllIfJ \pct‘IIII cllct‘lxunil;IIInI'1gIII;II Inuxit' \t‘nI't'. SI‘I‘ prm It“.

IIstIngs Theatre

Yaa Asantewaa: Warrior Queen AI I‘ll It I )III‘. I\II:I1III I XIII «-

I I‘Tli‘I'II‘Ii',1'7iITLfL‘WTIIIIII'l‘.'.II'I \.'.I-:;T \1 ‘II\§§IlllI' I)III’,IILIIITII‘, IIrI-mw'It II‘II‘I.’ I”. I:;‘_ 5;; ‘f'WIiIWIlIII'. IIII I IIIIIIIIIIII :;IIII‘.'. ,I‘I. IIII‘ "III, II III: \...VIIIII‘ "I I.IIII 'I ‘.'I XXIII II‘II II"' »‘\?~iI'IIi

I'I‘IIIIIIIII IIIIlIIII II»

III IIIIIII ff].-

lliIIlI H'I iIiIIIII‘Ifit Ilt;

IIIIIIII‘fIfiiIl‘i iII III"

I‘I'IIIII". imxu IIIII“;IIIIIITI ItIIIIIIIIiII ILLuI (Ill'I IIII‘ III ".‘.I-.'

IIIIIII IIITI I“?I.'.“t’ll /\Illl,iI iIll i the- VII-mt III I>lll IIII, EM: paws, AMI" I’HIIZIII, III'III.‘II;/I;/‘, III III fJIIf I’III (III,

Playing From The Heart

I ‘\.'I?I,ll I III:IIIIII:'I, IIII)‘.|IIII :;II II, In li?ll(II:li:(I IIIIn IIIitiiIli: III IIIIn «I» IIIIIIIII<:IIIIII IIIII'I I IIIIIIIIII‘; I’nIIin IIII:;IIII: (III'I IIII: I-lnggil I ,"tflll'l (ZIIIIII:;IIIII I)(7illll£l."(:'I II, <I|I:IIIIII:':; Illllllll)Il ()‘.I.'l (IitiIIIIII‘;‘. In III:I:IIIIII:;I lending; IIIIIEIIlIIIlIJIIIII (:I;I:;t;I<:;II I'III5,II:I;IIL fSIri- lir‘.lI:.'.. IIIIII HMII‘II'. (II’.'I.‘;I;IIL1; [U .‘ ,1 I")

II) i/II'I, II» V7 TIM/uni}.

This grid includes theatre and dance performances at Glasgow and Edinburgh’s main theatres. More information. including events at smaller venues. can be found in the listings above and over the page. Performances shown in brackets are free or reduced price previews.

Thursday 14 Friday 15

Saturday 16

Sunday 17

Monday 18

Tuesday 19 Wednesday 20 Thursday 21

Him I Luncnin \IIII.I I I.IlliL‘lI\H

()I|\.I'I' ()IIM‘I.

\.I \.II.I\/II

\IIII.I I'IJIIICIKU

\InIIIIIIng' \Il\ IIInuII \InIIIIIIII;' \Irx Iiinxxn \II>IIIIIIII;! \Ih Hinun .\InuIIIIIIf_' \Irx IIInuII

IIIIIi-|.Ip\t‘

\IHIIIIIIIIL' \II\I{I1‘\\II \InIIIIIIII-n \Irx IIInuII

I’II .:\\n \I lbs I .IpIII

\IIIIIIIIIIIj: \Il\ IIInIkII

I’I\.I\\I' \I IIIc I .1l‘III

IIIIII'|.Ip\\'

Arches Cottier Th GilmorehillG12 King’s

Pavilion Ramshorn

MODSV'I'D

\iI/IIIn ).I!‘.\ c I IIx'IIIN.‘

III\'(HII\I\I‘lk.I\ IIIt (II.III\.\',; \ I.‘ king \I.III I\III_;' \I.I'.I

\iI/IiIn 111M" I I‘.\‘IIII\Ik'

King: \IIIII

IIII- I<..I Inn IIII- It.“ mi IIII- It.” l’.I\k Royal Concert IIII~I In III-I II ~'\Il\-1“‘I”"l" Theatre Royal IIIII- I<.-II.gII.Ix-It-ii llIlix IIIIII- III-III m1»qu IIIllx Tramway mu lion \\'X.IIII()IH/ \\./.,IIInIn; \\I.'.:!iI(II().’ Ilwlm llw l'u' \ Church

I I\III‘IIII.III\ \IHHI;

Festival Th King’s Netherbow Playhouse Traverse 1 Traverse 2

\-.x All“ Illj.‘

I1: III IIIIIII

HDHI'IGNICIB

\IIII Hn}

' THE LIST 69